De begroting 2023 en de standpunten van de VVD Heiloo

Van:

VVD Fractie

Datum:

7 november 2022

Betreft:

Bijdrage VVD Heiloo bij de algemene beschouwingen over de programmabegroting 2023

 

Voorzitter,

 

INLEIDING

 

Voordat ik inga op een aantal aspecten van deze begroting wil ik graag de controller en het college danken voor de heldere uitleg die gegeven is tijdens de raadsinformatieavond. Wat betreft de gestelde technische vragen heb ik echter meteen een kanttekening: in eerste instantie is onze vraag over de kosten van het leerlingenvervoer onvolledig beantwoord. Er moesten aanvullende vragen gesteld worden en opeens kwam er nog bijna 2 ton aan extra kosten boven tafel; graag voortaan meteen de juiste antwoorden.

 

Nu we het toch over informatie aan de raad hebben: ondanks eerdere toezeggingen is het subsidieoverzicht nog later dan andere jaren aan ons gestuurd, 2 werkdagen voor deze behandeling. Zo kunnen we ons controlerende taak niet goed uitvoeren. Het is bekend dat wij het subsidieplafond vaststellen en het college vervolgens uitvoert, maar als ik bij eerste blik op blz. 6 al zie dat er een rekenfout van meer dan € 12.000 wordt gemaakt, waardoor de optelling ook niet klopt, en ik verder zie dat in sommige gevallen het toegekende bedrag zonder uitleg hoger is dan het gevraagde, dan zal het duidelijk zijn dat wij hierbij enige vraagtekens plaatsen. Laat het college zijn huiswerk overdoen en op korte termijn met een memo met addenda et corrigenda voor dit document komen. Ik wil nu niet de subsidieontvangers de gevraagde en noodzakelijke subsidie onthouden, maar de wijze waarop dit nu voor het 3e jaar achtereen plaatsvindt is wel een ernstige belediging van de raad. Graag de toezegging dat het nu echt de laatste keer is geweest en dat we volgend jaar het overzicht tijdig en zonder fouten ontvangen.

 

Om nog even door te gaan op de actualiteit en informatieverstrekking: Enige dagen geleden zijn wij in kennis gesteld van het feit dat de GGD NHN de stekker uit het project van het digitaal kinddossier heeft getrokken. Ik verwacht dan een memo met uitleg wat de gevolgen voor Heiloo zijn, de eventuele extra kosten en hoe dit nu verder zal gaan, gezien het feit dat dit sinds 2008 een wettelijke verplichting is. Maar het was slechts een kopie van de brief van de GGD; dat is dus onvoldoende. De VVD fractie verwacht nu op korte termijn een memo met wat ik hierboven vroeg.

 

DE BEGROTING

 

Nu deze begroting: de belangrijkste taak die de raad op dit moment heeft is controleren of het college de aanbevelingen van de raad bij de bespreking van de kadernota in juni heeft overgenomen. Dat is volgens ons gebeurd en daarom kan de VVD fractie zich vinden in het grootste deel van deze begroting; ik heb hierboven al een bedenking genoemd.

 

Dit is een positieve begroting en het meerjaren perspectief voor in ieder geval de komende jaren is sluitend. Wel kijken we met enige zorg in de richting van het jaar 2026, inmiddels gedoopt niet tot het rampjaar, maar tot het ravijnjaar. Maar dit geldt voor elke gemeente en elke provincie in het land. Het kan, mag en zal niet zo zijn dat dit ongewijzigd blijft.

Daarom is het goed dat het college niet aan paniekvoetbal doet door nu al allerlei reserves en voorzieningen te treffen. Het bekende credo van de VVD is ‘maak geen extra potjes!’ en we zijn blij dat dit niet gebeurt.

 

Het college heeft onlangs ook een Uitvoerings Programma gepubliceerd, waarover wij op 10 oktober reeds uitgebreid gesproken hebben. Een van de punten van kritiek betrof toen het ontbreken van een financiële onderbouwing en onduidelijkheid over de koppeling van dit UVP met de begroting. Wij zijn blij te kunnen constateren dat het college zich dit heeft aangetrokken en gekomen is met een nadere onderbouwing van de stelpost van 3 ton die in de begroting is opgenomen.

Om nog even door te gaan op dit UVP: de VVD fractie gaat ervan uit dat het college als vervolg op de aanbevelingen die de raad op 10 oktober heeft gedaan, zo spoedig als mogelijk is, zal komen met een verder uitgewerkt tijdpad van alle plannen, bij voorkeur in ieder geval tot aan de verkiezingen van maart 2026. Kan het college aangeven, wanneer dit haalbaar is? Wij vinden het niet erg als in de loop van dit traject onderweg zou blijken dat bepaalde streefdata niet gehaald worden, maar wel verwachten wij daarover dan directe en duidelijke communicatie met de raad.

 

Daar wil ik wel meteen een kanttekening bij plaatsen: we hebben allemaal vernomen dat de invoering van de omgevingswet zeer waarschijnlijk opnieuw met zeker een half jaar zal worden uitgesteld. Dat mag natuurlijk niet betekenen dat ook allerlei bouwplannen nu met dit als excuus vertraging mogen oplopen. De raad heeft het college opgedragen voortgang te maken met de bouwplannen en de inbreilocaties; en we verwachten dat deze opdracht ook zonder dralen uitgevoerd gaat worden.

 

De uitspraak van de Raad van State nav de Portho-zaak waardoor stikstofuitstoot tijdens de bouwfase in het vervolg ook meegenomen zal moeten worden, maakt duidelijk in welke natuuractivistische hoek Den Haag en daardoor Nederland zich heeft laten drijven. Voor Heiloo betekent dit dat voor de A9, Zandzoom en andere bouwplannen steeds met drie cijfers achter de komma berekend moet worden hoeveel stikstof een bulldozer en een bouwvakker uitscheidt. We weten allemaal dat de hoeveelheden onwaarschijnlijk klein zijn. Voor de A9: een half suikerklontje stikstof per hectare per jaar; voor Zandzoom zelfs nog minder. Denk daar nog eens aan als je ziet dat iemand de hond uitlaat. Iets dat zo’n 5 keer per dag moet gebeuren en waarbij de stikstofuitstoot van Fikkie veel hoger is dan die bij de aanleg van de A9; en dat ter behoud van een duinviool die al in geen 100 jaar in de Schoorlse duinen groeit. Er zijn er die vinden dat het beschermen van een niet bestaand plantje belangrijker is dan oplossen van de woningnood of aanleg van CO2 opslag. De VVD-Heiloo gaat daar niet in mee. Het wordt hoog tijd dat het realisme met betrekking tot de werkelijke stand van de natuur in Noord-Holland terugkeert en dat we gaan doen wat echt belangrijk is.

 

Nog een aantal contstateringen bij deze begroting:

  • De weerstandsratio is iets gedaald, maar nog steeds ruim boven het door de raad gestelde kader van 1,20.
  • Naast de al eerder genoemde stelpost van 3 ton heeft het college nog twee stelposten opgenomen, nl. een van 5 ton in de exploitatie voor de te verwachten hogere energielasten en een van 7 ton voor de prijs- en loonindexatie. Ook dit kan op onze steun rekenen. Hier is duidelijk aangegeven dat het college niet blind is voor de ontwikkelingen, maar het laat zich niet opjagen tot ondoordachtige voorstellen door de onzekerheid als gevolg van de hoge inflatie, voordat de consequenties op langere termijn meer uitgekristaliseerd zijn.  

 

ENIGE WENSEN EN BESPIEGELINGEN

 

Op een moment als dit is het ook gebruikelijk om met een aantal wensen en ideeën te komen voor de komende tijd. In het UVP staat de uitwerking van de plannen die deze coalitie heeft en die door het college zullen worden uitgevoerd. Daarom is ons lijstje dit keer niet lang, want het heeft geen zin om te herhalen wat al in het UVP staat. Daarom slechts een paar punten:

  • Wij hebben schriftelijke vragen ingediend over een energieleverend-geluidscherm langs de A9. In uw antwoorden geeft u aan dat 2023 wordt benut om een verkenning uit te voeren met diverse partijen in het kader van het programma “Opwek Energie op Rijksvastgoed”. Voor de VVD is van belang dat het scherm er komt vanaf plan Oost tot aan de Lagelaan. Hiermee doet Heiloo ook mee bij opwekkig duurzame energie en doen we nu eindelijk echt iets aan geluidsoverlast voor oost-Heiloo. De VVD vraagt niet om die verkenning te vervroegen, omdat wij ons realiseren dat er veel op uw bord ligt.Wel gaan we u scherp houden aan een gestaag maar zeker vervolg van dit project.
  • Daarnaast dienen wij – samen met enige andere fracties – twee moties in. Aanleiding hiervoor was een werkbezoek samen met Heiloo 2000 en de PVDA aan de wijk De Lus aan de Ambachtsweg. De VVD ziet dat de verdichting en het hoge percentage sociale bouw in de wijk tot ghetto-achtige problematiek zou kunnen leiden. Nu zijn we mede door het noodsignaal van de bewoners nog op tijd. Waar andere partijen en een stichting bescherming van een kikker belangrijk vinden, trekken wij met de moties aan de bel om de leefbaarheid in deze wijk, maar ook andere wijken, in stand te houden. Dit door te doen waar we als gemeente ook iets aan kunnen doen: meer groen in de wijk, verhoging verkeersveiligheid en tegengaan van illegale bewoning.
  • Ten aanzien van de aanbesteding in de jeugdzorg die afgelopen augustus afgerond is, het volgende: Het college stelt dat de aanbesteding succesvol is verlopen. Zelfs zo succesvol, dat een gerenommeerde praktijk Parigger uit Bergen (door omstandigheden niet juist aangemeld bij de aanbesteding) te horen heeft gekregen dat, en ik citeer: ‘Helaas is de aanbesteding geweest en er is voldoende zorg ingekocht.’

Dit bevreemdt de VVD zeer. We weten dat er in de jeugdzorg overal personeelstekorten zijn, dat wachtlijsten in sommige gevallen langer dan een half jaar zijn en dus dat de werkdruk enorm hoog is met alle gevolgen van dien.

Wij willen de portefeuillehouder graag aan zijn woord houden dat er voldoende zorg is ingekocht, dat er dus geen wachtlijsten zullen ontstaan, dat al onze jongeren op een goede en adequate manier geholpen zullen worden. Zodra er enige signalen zijn van het disfunctioneren van dit beleid, vernemen wij dit graag meteen.

  • De VVD fractie is verheugd dat na een intensieve periode van onderzoek, raadpleging en bijstelling er volgende week een voorstel naar de commissie gaat dat een antwoord gaat bieden op de problemen met de verkeersafwikkeling in ons dorp. We verwachten daarmee dat de bestemmingsplannen Zandzoom en Vennewatersweg verkeerstechnisch voldoende robuustheid krijgen om bezwaren weg te nemen.
  • De invoering van het grondstoffenplan met de introductie van de PMD rolcontainer en de zijbelading is na wat aanloopproblemen goed op stoom gekomen. De eerste resultaten wijzen op een nog betere scheiding dan voorheen en ook het aanbod restafval in de grijze rolcontainer daalt gestaag. De VVD fractie kijkt uit naar de evaluatie in het eerste kwartaal van 2023.

·         Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie, zij zorgen voor werkgelegenheid, economische groei en welvaart. In deze energiecrisistijd vindt de VVD fractie het belangrijk om naast die van de inwoners ook aandacht te vragen voor de noden van de ondernemers. Onze oproep aan het college is om daar waar mogelijk mee te denken met verzoeken van ondernemers die al dan niet tijdelijk een oplossing kunnen bieden en niet bij voorbaat af te wijzen omdat er regels zijn die zich er tegen verzetten.

·         Liberalen – de naam zegt het al – stellen de vrijheid van het individu op de eerste plaats. Dat betekent zoveel mogelijk je eigen keuzes kunnen maken, maar ook dat er een vangnet is voor hen die hiertoe – al dan niet tijdelijk – niet in staat zijn. Het uitgangspunt dient te zijn dat iedereen zo veel mogelijk in staat wordt gesteld om de eigen keuzes te maken. De overheid dient dus een zorgzame en niet een betuttelende overheid te zijn.

 

De VVD Heiloo wenst het college veel succes met alles wat op ons afkomt. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat het college zijn uiterste best doet voor een welvarende toekomst van Heiloo. Zoals altijd zal de VVD Heiloo alles positief kritisch volgen en waar nodig bijsturen.