Coalitie overeenkomst

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zijn de 3 partijen die in de afgelopen periode de coalitie vormden (VVD, Heiloo 2000 en het CDA) bijeen gekomen en hebben de verkiezingsuitslag doorgenomen. We hebben geconstateerd dat er een meerderheid was om die coalitie voort te zetten.

Enerzijds was daar alle reden toe op basis van de uitslag van de verkiezingen en anderzijds lag de basis daarvoor ook in de plezierige samenwerking van de afgelopen periode.


Die goede samenwerking en dat onderlinge vertrouwen bestond tussen de drie partijen, tussen de drie fracties en ‘last but not least’ tussen de drie wethouders. Die goede samenwerking en het onderlinge vertrouwen hebben volgens ons geleid tot goede besluiten voor Heiloo.


Vervolgens hebben wij 2 dingen gedaan: we zijn als drie partijen aan de slag gegaan om een nieuw akkoord voor de komende vier jaar te sluiten, maar ook hebben we bijeenkomsten georganiseerd met velerlei maatschappelijke organisaties om zoveel mogelijk aspecten in dit akkoord op te nemen. Tevens hebben we de andere politieke partijen om hun inbreng verzocht. Opvallend was het verschil in reacties: de maatschappelijke organisatie gingen enthousiast in op onze uitnodiging en hebben een substantiële bijdrage geleverd, de andere politieke partijen hebben elke uitnodiging tot gesprek naast zich neer gelegd.


De VVD fractie is ervan overtuigd dat dit coalitieakkoord een uitstekende basis vormt voor het beleid van de komende vier jaar en dat onze (kandidaat-)wethouder Rob Opdam de juiste man is om namens ons dit akkoord uit te voeren. Zo hebben we o.a. accenten gelegd op een verdubbeling van het aantal per jaar te bouwen woningen en het doordringen van het beleid met de noodzakelijke duurzaamheidsaspecten; maar daarnaast is ook de veiligheid voor de inwoners en een gezond financieel beleid onontbeerlijk voor de komende jaren. Wij zijn trots op het voorliggende resultaat en zien met vertrouwen het debat hierover op 14 mei tegemoet.


René van Splunteren – fractievoorzitter